Kos­me­tii­kan saral­la tar­jon­taa löy­tyy. Sano­mat­ta­kin on sel­vää, että muka­na on lupauk­siin näh­den tehot­to­mia ja yli­hin­noi­tel­tu­ja tuot­tei­ta. Itse olen mel­ko epäi­le­väi­nen mai­nos­lausei­den suh­teen, uskon vas­ta, kun itse näen ja sil­loin­kin haluan tie­tää, mis­tä vai­ku­tuk­set tar­kal­leen ottaen joh­tu­vat. Onko kysees­sä vain jokin kemi­kaa­li­myl­ler­rys kun iho silot­tuu, myl­ler­rys, mil­lä ei lop­pu­jen lopuk­si ole mitään ihoa hoi­ta­via vai­ku­tuk­sia. Eri sar­joi­hin syven­ty­mi­nen vie aikaa mel­koi­ses­ti, kuin­ka ihmees­sä löy­tää omaan hoi­to­laan sopi­va sar­ja??

Sai­ras­te­tun mela­noo­man jäl­jil­tä olen ollut pidem­pään kiin­nos­tu­nut ihon TODELLISESTA hyvin­voin­nis­ta ja sen toi­min­nas­ta. Ryp­py­jen silot­ta­mi­nen ihme­tuot­teil­la ei kos­kaan ole kiin­nos­ta­nut, vaan se, miten nii­tä ennal­taeh­käis­tä ja miten saa­da pakos­ta­kin ilmaan­tu­vat juon­teet näyt­tä­mään peh­meil­tä ja sula­vil­ta. Kun sit­ten kos­me­to­lo­gi opin­to­jen tii­moil­ta tutus­tuin Ekop­har­man kou­lut­ta­jaan, oli se kuin koh­ta­lon joh­da­tus­ta. Aja­tus Suo­ma­lai­ses­ta, Suo­men mar­joi­hin ja kas­vi­uut­tei­siin perus­tu­vas­ta luon­non­kos­me­tiik­ka­sar­jas­ta tun­tui heti kiin­nos­ta­val­ta, halusin kuul­la lisää.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen ei minul­la ollut pie­nin­tä­kään epäi­lys­tä sii­tä, ettei­kö tämä oli­si valit­se­ma­ni sar­ja. Se tun­tui tur­val­li­sel­ta ja “täys­päi­sel­tä”. Ekop­har­man mai­non­ta ei ole mau­ton­ta, älyt­tö­mien lupauk­sien anta­mis­ta, vaan tuot­teis­ta ker­ro­taan hyvin­kin asial­li­ses­ti, fak­toi­hin perus­tuen ja sel­ven­täen. Pur­kit ovat täyn­nä vai­kut­ta­via ainei­ta, ei yli­mää­räi­siä kemi­ka­le­ja tai hajus­tei­ta, en siis mak­sa tur­has­ta. Pak­kauk­set ovat myös minun makuu­ni, ei yli­mää­räis­tä blig blin­giä, mis­tä taas mak­sai­sin… ja ihan tur­haan. Lisäk­si tun­tuu hie­nol­ta, kun pur­kis­sa lukee sen sisäl­tö sel­väl­lä suo­men kie­lel­lä. Pal­ve­lu Ekop­har­mal­la on ollut iha­nan yksi­löl­lis­tä. Kun kyse­lin apu­ja lop­pu­tu­öhö­ni, sain hen­ki­lö­koh­tai­sen puhe­lun pää­kou­lut­ta­jal­ta. Hän oli aidos­ti kiin­nos­tu­nut tilan­tees­ta­ni ja antoi pal­jon hyviä vink­ke­jä, tuot­tei­ta­kin pos­tit­ti… Tun­tui sil­tä, että täl­lä tahol­la on puh­taat jau­hot pus­sis­sa, vai pitäi­si­kö sanoa, MARJAT! =)

Erit­täin hyvil­lä mie­lin jat­kan valit­se­mal­la­ni tiel­lä, tun­tuu hie­nol­ta, kun voin luot­ta­vai­sin mie­lin suo­si­tel­la käyt­tä­miä­ni tuot­tei­ta asiak­kail­le!