Innois­sa­ni voin ilmoi­taa, että hoi­to­laa­ni tulee 21.1.2019 alkaen Ekop­har­man rin­nal­le toi­nen suo­ma­lai­nen luon­non­kos­me­tiik­ka­sar­ja, Anu­ma­ti Natu­rals.

Anu­ma­ti on fyto­te­ra­pi­aan, eli kas­vi­lää­kin­tään perus­tu­va ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja, min­kä perus­ta­na on luon­to ja kan­san­pe­rin­ne, usko maa­pe­rän paran­ta­vaan voi­maan. Tuot­teet ovat tehok­kai­ta ja sisäl­tä­vät vain hoi­ta­via ainei­ta, ei täy­te­ai­nei­ta. Tuot­tei­den val­mis­tus­pro­ses­sit ovat mah­do­li­sim­man yksin­ker­tai­set ja kas­vit hyö­dyn­ne­tään juu­ris­ta kuk­kiin, eikä aktii­vi-ainei­ta pil­ko­ta pie­nem­piin kom­po­nent­tei­hin. Täl­löin hoi­to­vas­ti­ne on opti­maa­li­nen. Mitä moni­mut­kai­sem­mat val­mis­tus­pro­ses­sit tuo­te käy läpi, sitä ravin­to­köy­hem­pää se on. Vähem­män on enem­män!! Anu­ma­ti tar­jo­aa ravin­toa ihol­le, kaik­ki­ne saten­kaa­ren värei­neen, mitä luon­to meil­le tar­jo­aa. Antiok­si­dan­tit ovat kaik­kien tuot­tei­den perus­ta, eikä nii­tä ole raken­net­tu tietyn“tähtiainesosan” ympä­ril­le, vaan niis­sä luo­te­taan useam­pien aine­so­sien syner­gi­aan. Anu­ma­ti Natu­rals on luo­mu­kos­me­tiik­kaa, vegaa­ni­nen, eläin­ko­kee­ton ja se on ensim­mäi­se­nä suo­mes­sa Made­Sa­fe ser­ti­fioi­tu yri­tys sekä tuo­te­sar­ja.

Uuden sar­jan myö­tä tulee Moo­din kas­vo­hoi­to­va­li­koi­maan myös uusia, iha­nia hoi­to­ja, luon­nol­li­ses­ti! =)

  • DETOX -syvä­puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to 82e

Onko iho­si samea ja väsäh­tä­neen oloi­nen? Tai onko sii­nä epä­puh­tauk­sia, ikä­läis­kiä, juon­tei­ta ja laa­je­tu­nei­ta huo­ko­sia? Jos vas­taat näi­hin kyl­lä, on Detox hoi­to var­sin hyvä vaih­toeh­to. Hoi­to edis­tää kuo­na-ainei­den pois­tu­mis­ta ja tasa­pai­noit­taa ihoa. Tavoit­tee­na on pois­taa har­maut­ta, epä­puh­taut­ta ja vapai­ta radi­kaa­le­ja ihos­ta, teh­dä sii­tä kiin­teäm­pi ja kau­niim­pi ja pitää iho nuo­re­na ja elin­voi­mai­se­na. Hoi­to on teho­kas, elvyt­tä­vä ja miel­lyt­tä­vä koko­nai­suus ja ren­tout­taa kehoa ja miel­tä. Hoi­to sopii kai­kil­le iho­tyy­peil­le ja se voi­daan toteut­taa myös sar­ja­hoi­to­na 3–4 vii­kon välein 4 ker­taa.

Hoi­dos­sa käy­tet­tä­viä raa­ka-ainei­ta mm.; hii­li, koi­vun­tuh­ka, vakoi­nen ja viheä savi, poi­mu­leh­ti, puna­juu­ri, bataat­ti, ohdak­keen­juu­ri, voi­kuk­ka, lakrit­sin­juu­ri, apri­koo­siöl­jy, maca­da­mia­öl­jy, appel­sii­ni, kir­sik­ka, gua­va, vanil­ja, man­go, tyr­niöl­jy, greip­pi, papai­ja

  • RADIANCE BEAUTY -kir­kas­ta­va ja heleyt­tä­vä hoi­to 80e

Onko iho­si väri­tään epä­ta­sai­nen ja pig­men­toi­tu­nut? Radiance beau­ty on ihon väri­häi­riöi­tä kor­jaa­va hoi­to, min­kä jäl­keen iho on puh­das, kuu­las ja väri tasai­sem­pi. Hoi­to voi­daan toteut­taa myös sar­ja­na 2–4 vii­kon välein 4–6 ker­taa. Jokai­nen hoi­to­ker­ta vähen­tää väri­häi­riöi­den mää­rää ja hoi­to­muo­don avul­la niis­tä on mah­do­lis­ta pääs­tä koko­naan eroon. Hoidon/hoitojen jäkeen on hyvä suo­jau­tua UV-valol­ta, jot­ta väri­häi­riö ei uusiu­tui­si.

  • BHA ja AHA -hap­po­hoi­dot 68e

AHA-hedel­mä­hap­po­hoi­to sopii oikein hyvin ikään­ty­väl­le ihol­le juon­tei­den ja ihon värie­ro­jen tasoit­ta­mi­seen. Se on teho­kas lisä nor­maa­liin ihon­hoi­toon, kos­ka se kuo­rii tehok­kaas­ti kuol­leet iho­so­lut ihon pin­nal­ta ja näin ihon kyky sitoa kos­teut­ta on entis­tä parem­pi ja käy­te­tyt tuot­teet imey­ty­vät hyvin ihoon. Hoi­to aut­taa eri­tyi­ses­ti kui­vaa ihoa, kos­ka hil­sei­le­vä iho­ker­ros pois­tuu tehok­kaas­ti. AHA-hoi­to edis­tää iho­so­lu­jen uudis­tu­mis­ta ja elas­tii­ni ja kol­la­gee­ni­säi­kei­den vah­vis­tu­mis­ta, iho tun­tuu peh­meäl­tä ja elin­voi­mai­sel­ta.

BHA-hap­po­hoi­to sovel­tuu puo­les­taan ras­vai­sel­le, epä­puh­taal­le, tuk­koi­sel­le ja suu­ri huo­koi­sel­le ihol­le. Hoi­to avaa tukok­sia ihoa ärsyt­tä­mät­tä, uusii solu­ja ja hää­tää tehok­kaas­ti acne-bak­tee­ria. Ihos­ta tulee peh­meä, kirk­kaam­pi ja elin­voi­mai­sem­pi. Käy­te­tyt tuot­teet imey­ty­vät parem­min ihoon ja sen kyky sitoa kos­teut­ta para­nee.

Sar­ja­hoi­to­na teh­ty­nä saa­daan pit­kä­vai­kut­tei­sia ja näky­viä tulok­sia. Suo­si­tus on 6–10 hoi­to­ker­taa 1–2 vii­kon välein. Hap­po­hoi­to­jen jäl­keen on iho suo­jat­ta­va aurin­gol­ta ja muu­ten­kin tulee väl­tää ihon rasi­tus­ta (kar­van pois­to, muut kos­meet­ti­set teho­hoi­dot) seu­raa­vien 7 päi­vän aika­na. Sau­no­mis­ta ja uimis­ta tuli­si vät­tää 2–3 päi­vän ajan. Hoi­to­ja ei teh­dä vau­rioi­tu­neel­le eikä her­pes ihol­le. eikä ras­kau­den tai ime­tyk­sen aika­na

  • MIKRONEULAUS 110e ensim­mäi­nen ker­ta, 90e seu­raa­vat ker­rat

Mik­ro­neu­lauk­sel­la sti­mu­loi­daan ihoa uudis­tu­maan ja kor­jaa­maan itse­ään. Näin sil­lä pys­ty­tään vai­kut­ta­maan monen­lai­siin ihon ongel­miin ja epä­koh­tiin, kuten ryp­pyi­hin, juon­tei­siin, arpiin ja mak­sa­läis­kiin. Hoi­to sopii myös punoit­ta­val­le cou­pe­ro­sa ihol­le, kos­ka se vah­vis­taa sitä.
Hoi­dos­sa ihoon teh­dään tuhan­sia mik­ros­koop­pi­sen pie­niä rei­kiä rol­le­ril­la. Tämä saa aikaan sen, että iho alkaa kor­ja­ta ja uudis­taa itse­ään kol­la­gee­ni- ja elas­tii­ni­tuo­tan­non akti­voi­tu­mi­sen avul­la. Kol­la­gee­nin ja elas­tii­nin muo­dos­tus lisään­tyy usean kuu­kau­den ajak­si ja siten kor­jaan­tu­mis­ta tapah­tuu jopa kuu­den kuu­kau­den ajan.  Hoi­to toteu­te­taan 6 ker­ran sar­ja­hoi­to­na n. 4 vkon välein, ylä­pi­to­kä­sit­te­ly 2 ker­taa vuo­des­sa. Hoi­don estei­tä ovat tuleh­dus­ti­lat, rik­kou­tu­nut iho, dia­be­tes ja syö­pä­sai­rau­det (lupa lää­kä­ril­tä). Ras­kau­den aikai­nen hoi­to teh­dään asiak­kaan omal­la vas­tuul­la.
Hoi­don jäl­keen ihoa ei tule kos­ke­tel­la 6 tuntiin.Tämän jäl­keen ihol­le voi levit­tää kos­teut­ta­via tuot­tei­ta rei­lus­ti. Aurinkoa/solariumia, sau­naa, lii­kun­taa ja meik­kaa­mis­ta tuli­si vält­tää seu­raa­vat 12h hoi­dos­ta. Ihoa ei tule kuo­ria viik­koon.