Hyvinvointi- ja kosmetologipalvelu MOOD

Älä odo­ta täy­del­lis­tä Het­keä, Elä het­kes­sä ja tee sii­tä Täydellinen!
Net­tia­jan­va­raus
Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Ajat­te­len, että ihon­hoi­don pitäi­si olla yksin­ker­tais­ta, help­poa ja nau­tin­nol­lis­ta, eikä sen pitäi­si suot­ta kulut­taa kuk­ka­roa lukuis­ten hutios­tos­ten muo­dos­sa. Ammat­ti­lai­sen avul­la onkin pal­jon hel­pom­pi teh­dä tuo­te­va­lin­to­ja kos­me­tii­kan vii­da­kos­sa ja tun­nis­taa, mil­le tuot­teil­le yli­pää­tään on tarvetta. 

Mood on ser­ti­fioi­tuun, kor­kea­luok­kai­seen luon­non­kos­me­tiik­kaan kes­kit­ty­nyt hoi­to­la. Tämä sik­si, kos­ka se tie on yksin­ker­tai­ses­ti jär­ke­vin valin­ta niin mei­dän ihmis­ten, eläin­ten, kuin luon­non­kin kuor­mit­ta­vuu­den kan­nal­ta ja hoi­ta­vuus­kin on taattu.

Ihon­hoi­dos­sa ihmi­nen tulee aina huo­mioi­da koko­nai­suu­te­na ja koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti onkin Moo­din jut­tu, min­kä tii­moil­ta pal­ve­lut var­mas­ti tule­vat tar­ken­tu­maan ajan mit­taan. Täl­lä het­kel­lä­kin se näkyy  mones­sa asias­sa; hoi­to­las­sa on kaik­ki ais­tit huo­mioi­tu ja jokai­seen asiak­kaa­seen ja hei­dän elä­män­ti­lan­tei­siin­sa suh­tau­du­taan kun­nioit­ta­vas­ti ja tar­vit­taes­sa mie­ti­tään yhdes­sä sopi­vat hoi­dot tämä koko­nai­suus huo­mioi­den. Pel­kät voi­teet eivät aina pidem­män pääl­le rat­kai­se isom­pia iho-ongel­mia, joten mui­den­kin teki­jöi­den tun­nis­ta­mi­nen on olen­nais­ta, jot­ta pääs­tään oikeas­ti hyvään lopputulokseen.

Ehdo­ton luot­ta­mus on tär­ke­ää. Mitä puhu­taan Moo­dil­la, jää Moodille!!

 

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut naut­ti­maan tun­nel­mal­li­sis­ta, mut­ta teho­kais­ta hoi­dois­ta, kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa ihon­hoi­toa hyväl­lä Moodilla!

 Ps. Lah­ja­kort­tien han­kin­ta onnis­tuu nyt myös tim­man kaut­ta:  https://varaa.timma.fi/giftcard/mood  toki myös pos­tit­ta­mal­la tai kuvana.

 

 

 

 

Hoitola

Viih­tyi­sä, rau­hoit­ta­va hoi­to­la sijait­see aivan Keu­ruun keskustassa.

Sisään tul­les­sa astu­taan pie­neen myy­mä­lään / oles­ke­lu­ti­laan ja taka-osas­ta väli­sei­nän ja ver­hon erot­ta­ma­na  löy­tyy hoi­to­huo­ne. Siis­teys ja puh­taus ovat luon­nol­li­ses­ti tär­keäs­sä roo­lis­sa viih­ty­vyy­den ohella. 

Palvelut

Moo­din pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuu­lu­vat tun­nel­mal­li­set kas­vo­hoi­dot, var­ta­lo­hoi­dot, SPA ‑jal­ka­hoi­to, rip­sien ja kul­mien kes­to­vär­jäyk­set ja iho­kar­vo­jen pois­to soke­ril­la. Kevääl­lä 2020 uut­tuu­te­na pal­ve­lui­hin tuli myös VÄRIANALYYSI. Väria­na­lyy­si pal­ve­lee par­haim­mil­laan todel­la moni­puo­li­ses­ti. Sitä voi hyö­dyn­tää niin vaa­te­va­lin­nois­sa, koruis­sa, mei­kis­sä kuin hius­vä­reis­sä­kin. Jos siis olet hiu­kan hukas­sa sinul­le par­hai­ten sopi­vien sävy­jen ja tyy­lin kans­sa, voi­si tämä olla juu­ri hyvä jut­tu sinulle!
Uutuu­te­na pal­ve­lui­hin on tul­lut myös kos­meet­ti­nen Yin Your Skin Pro ‑GUASHA!!
Minul­la oli kun­nia pääs­tä ensim­mäis­ten kos­me­to­lo­gien jou­kos­sa Suo­mes­sa kou­lut­tau­tu­maan tähän tek­niik­kaan Hel­sin­gis­sä. Kou­lu­tuk­ses­ta vas­ta­si Kat­ja Kok­ko, joka on myös tämän iha­nan hoi­to­muo­don ylpeä äiti.
Kos­meet­ti­nen gua sha on perin­tei­sen gua shan lisäk­si yhdis­tel­mä side­ku­dos­hie­ron­taa ja lymfahierontaa.
Hoi­to vir­kis­tää ihon toi­min­to­ja, elä­vöit­tää, kiin­teyt­tää, kir­kas­taa, pois­taa tur­vo­tus­ta, voi aut­taa monen­lai­sis­sa iho-ongel­mis­sa jne, lis­ta on pit­kä, ja kaik­ki tämä tapah­tuu peri­aat­tees­sa ilman tuot­tei­ta. Kas­vo­ja käsi­tel­lään gua shaan tar­koi­te­tuil­la las­tal­la ja lusi­kal­la ja sil­lä pys­ty­tään vai­kut­ta­maan ihon pin­taa syvem­mäl­le. Hoi­to on kai­ken lisäk­si ERITTÄIN ren­tout­ta­va, joten sil­lä vai­ku­te­taan aina her­mos­toon asti.
Tämä hoi­to on saa­ta­vil­la vain sar­ja­hoi­to­na, kos­ka tulok­set kumu­loi­tu­vat hoi­to­jen ede­tes­sä. Sar­jaan sisäl­tyy aina myös kuvas­sa näky­va Jalo ‑las­ta ja kotihoito-ohjeet
Tämä on tämän päi­vän ja tule­vai­suu­den jut­tu, ehdottomasti!! 

Tuotteet

Ihon­hoi­don puo­lel­la olen pää­ty­nyt Ete­lä-Afrik­ka­lai­seen ESSE ‑sar­jaan. Esse on Ecocert ‑ser­ti­fioi­tua luo­mu­kos­me­tiik­kaa ja se on pro­bioot­ti­nen ihon­hoi­to­sar­ja. Tämän vuok­si Esse tar­jo­aa­kin erit­täin tehok­kaan ja ennen kaik­kea mie­len­kiin­toi­sen ja nyky­ai­kai­sen työ­ka­lu­pa­kin sekä hoi­to­lal­le, että kulut­ta­jal­le. Suo­lis­ton mik­ro­bio­mis­ta on puhut­tu jo pal­jon ja pit­kään, mut­ta myös ihol­la on oman­sa. Mik­ro­bio­mi koos­tuu eri­lai­sis­ta bak­tee­reis­ta ja sil­lä on oma tär­keä teh­tä­vän­sä. Kun tämä häi­riin­tyy ulkois­ten (vää­rän­lai­nen ihon­hoi­to, ilman­saas­teet, lii­ka aurin­ko…) tai sisäis­ten (sres­si, huo­no ruo­ka­va­lio, tupa­koin­ti, lää­ke­kuu­rit…) teki­jöi­den takia, tai pahim­mil­laan molem­pien, seu­raa sii­tä eri­lai­set iho-onge­mat, kuten akne ja rosacea. Esse tukee tuot­teil­laan tätä ihon luon­tais­ta mik­ro­bi­kan­taa pro­bioo­teil­la, eli eli elä­vil­lä “hyvis” mik­ro­beil­la ja pre­bioo­teil­la, eli hyvien mik­ro­bien ravin­nol­la. Lisäk­si kaik­ki muut­kin raa­ka-aineet on valit­tu tuot­tei­siin niin, että ne tuke­vat ihon luon­tais­ta mik­ro­bi­kan­taa. Näin pyri­tään ihol­le anta­maan kaik­ki mah­dol­li­nen tuki, jot­ta se sel­viy­tyi­si mah­dol­li­sim­man hyvin omas­ta luon­nol­li­ses­ta teh­tä­väs­tään. Iho-ongel­mien lisäk­si Esse on teho­kas sar­ja myös ikään­ty­väl­le ihol­le. Ikään­ty­mi­sen mer­keil­tä ei voi vält­tyä, mut­ta aina voi ede­saut­taa ihon ter­vet­tä ja heh­ku­vaa ulko­nä­köä ker­ty­neis­tä vuo­si­ren­kais­ta huo­li­mat­ta. Ei toi­vot­tu­jen muu­tok­sien ennal­taeh­käi­sy on tärkeää.

Todel­la mie­len­kiin­tois­ta ja kieh­to­vaa, loo­gis­ta ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää. Vie­lä kun mie­ti­tään, että ihon ja suo­lis­ton mik­ro­bioi­mit saat­ta­vat kom­mu­ni­koi­da kes­ke­nään, niin ymmär­tää hyvin, että ei ole ihan sama kuin­ka iho­aan koh­te­lee ja min­kä­lai­sia tuot­tei­ta sii­hen levittää.

Ihon­hoi­to­tuot­tei­den lisäk­si hoi­to­las­sa on myyn­nis­sä meik­ke­jä (mm. Boho), deo­do­rant­te­ja, huu­li­ras­vo­ja ym. Näis­sä saat­taa vali­koi­ma ja tuo­te­mer­kit vaih­del­la, mut­ta luon­non­kos­me­tii­kal­la men­nään aina!!

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tarkemmin!