Hyvinvointi- ja kosmetologipalvelu MOOD

Älä odo­ta täy­del­lis­tä Het­keä, Elä het­kes­sä ja tee sii­tä Täy­del­li­nen!
Net­tia­jan­va­raus
Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Mitä se tar­koit­taa?
Ajat­te­len, että ihon­hoi­don pitäi­si olla yksin­ker­tais­ta, help­poa ja nau­tin­nol­lis­ta ja kai­ken lisäk­si muka­van hin­tais­ta.

Suo­ma­lai­set, kor­kea­luok­kai­set ja eko­lo­gi­set tuot­teet ovat avai­na­se­mas­sa niin koti- kuin hoi­to­la­hoi­dois­sa.

Sinua asiak­kaa­na hel­lin rau­hoit­ta­val­la tun­nel­mal­la ja iha­nil­la, her­käl­le­kin ihol­le sopi­vil­la tuot­teil­la. Saat oman eri­tyi­sen het­ke­si har­mo­ni­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Jokai­nen asia­kas on yhtä tär­keä ja arvo­kas, kukaan ei ole epä­so­pi­va.

Koti­hoi­toon autan sinua valit­se­maan oikeat tuot­teet, koko­nai­suu­den ja tilan­tee­si huo­mioi­den.
Hoi­to­het­ki voi olla aivan hil­jai­nen tai täyn­nä höpöt­te­lyä ja nau­rua, elä­män ihmet­te­lyä, riip­puen sii­tä mikä on moo­di­si.

Olet ter­ve­tul­lut naut­ti­maan tun­nel­mal­li­sis­ta hoi­dois­ta, kos­kaan ei ole myö­häis­tä aloit­taa ihon­hoi­toa hyväl­lä Moo­dil­la!

Hoitola

Viih­tyi­sä, rau­hoit­ta­va hoi­to­la sijait­see aivan Keu­ruun kes­kus­tas­sa.

Sisään tul­les­sa astu­taan pie­neen myy­mä­lään / oles­ke­lu­ti­laan ja taka-osas­ta väli­sei­nän ja ver­hon erot­ta­ma­na  löy­tyy hoi­to­huo­ne.
Jos saa­vut hoi­toon etua­jas­sa, voit kie­haut­taa itsel­le­si teen ja hen­gäh­tää het­ken Oma­Het­ki-Loun­ges­sa.

Palvelut

Moo­din pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuu­lu­vat tun­nel­mal­li­set kas­vo­hoi­dot, jal­ka­hoi­dot ja var­ta­lo­hoi­dot.
Ihos­sa ole­via ongel­mia pyrim­me yhdes­sä asiak­kaan kans­sa rat­ko­maan koko­nais­val­tai­ses­ti, sil­lä kaik­ki­han me tie­däm­me, että pel­kät voi­teet eivät isom­pia ja iho-ongel­mia rat­kai­se, aina­kaan kovin pit­kä­kes­toi­ses­ti.
Pal­ve­lui­hin suh­tau­dun jous­ta­vas­ti, aina voi­daan rää­tä­löi­dä juu­ri sinul­le sopi­va koko­nai­suus.
 
Ehdo­ton luot­ta­mus on tär­ke­ää. Mitä puhu­taan Moo­dil­la, jää Moo­dil­le!!

Tuotteet

Hoi­dois­sa käy­tän ainoas­taan suo­ma­lais­ta luon­non­kos­me­tiik­kaa. Sar­jat ovat ammat­ti­sar­jo­ja ja luo­tet­ta­via. Hoi­ta­vien aine­so­sien pitoi­suu­det ovat suu­ret ja yri­tys­ten toi­min­ta on ser­ti­fioi­tua alus­ta lop­puun asti.
Koti­hoi­toon ja ehos­tuk­seen löy­dät Moo­dil­ta iha­nia ja muka­van hin­tai­sia luon­non­kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta.
 
Myy­mä­läs­sä ei ole sään­nöl­li­siä aukio­loai­ko­ja, vaan käy­tös­sä on vii­kot­tai­set shop­pai­lu­tun­nit. Shop­pai­lu­tun­neis­ta ilmoit­te­len face­boo­kis­sa, ins­ta­gra­mis­sa ja hoi­to­lan oves­sa aina vii­kon ker­ral­laan. Tämä sik­si, että hoi­to­het­ket oli­si­vat mah­dol­li­sim­man rau­hal­li­sia.
 
Voit myös ottaa yhteyt­tä vies­til­lä, säh­kö­pos­til­la tai soit­ta­mal­la, jos tar­vit­set vaik­ka­pa lah­ja­kor­tin, eikä ilmoit­ta­ma­ni shop­pai­lu­tun­nit sovi aika­ta­luusi. Asia jär­jes­tyy var­mas­ti.