Hyvinvointi- ja kosmetologipalvelu MOOD

Älä odo­ta täy­del­lis­tä Het­keä, Elä het­kes­sä ja tee sii­tä Täydellinen!
Net­tia­jan­va­raus
Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Ihonhoitoa hyvällä Moodilla

Ihon­hoi­to voi olla myös yksin­ker­tais­ta, help­poa ja nau­tin­nol­lis­ta, eikä sen tar­vit­se suot­ta kulut­taa kuk­ka­roa lukuis­ten hutios­tos­ten muo­dos­sa. Ammat­ti­lai­sen avul­la onkin pal­jon hel­pom­pi teh­dä tuo­te­va­lin­to­ja kos­me­tii­kan vii­da­kos­sa ja tun­nis­taa, mil­le tuot­teil­le yli­pää­tään on tarvetta. 

Mood on ser­ti­fioi­tuun, kor­kea­luok­kai­seen luon­non­kos­me­tiik­kaan kes­kit­ty­nyt hoi­to­la, mis­sä tun­nel­mal­la on suu­ri merkitys.

Ihon­hoi­dos­sa ihmi­nen tulee aina huo­mioi­da koko­nai­suu­te­na ja koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti onkin Moo­din jut­tu, min­kä tii­moil­ta pal­ve­lut var­mas­ti tule­vat elä­mään ajan mit­taan. Hoi­to­las­sa on kaik­ki ais­tit huo­mioi­tu ja jokai­seen asiak­kaa­seen ja hei­dän elä­män­ti­lan­tei­siin­sa suh­tau­du­taan kun­nioit­ta­vas­ti ja tar­vit­taes­sa mie­ti­tään yhdes­sä sopi­vat hoi­dot koko­nai­suus huo­mioi­den. Pel­kät voi­teet eivät aina pidem­män pääl­le rat­kai­se isom­pia iho-ongel­mia, joten mui­den­kin teki­jöi­den tun­nis­ta­mi­nen on olen­nais­ta, jot­ta pääs­tään oikeas­ti hyvään lopputulokseen.

Ehdo­ton luot­ta­mus on tär­ke­ää. Mitä puhu­taan Moo­dil­la, jää Moodille!!

 

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut naut­ti­maan tun­nel­mal­li­sis­ta, mut­ta teho­kais­ta hoi­dois­ta, kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa ihon­hoi­toa hyväl­lä Moodilla!

Ps. Lah­ja­kort­tien han­kin­ta onnis­tuu nyt myös tim­man kaut­ta:  https://varaa.timma.fi/giftcard/mood

toki mah­dol­lis­ta myös pos­tit­ta­mal­la tai kuva­na sähköisesti.

 

 

 

 

Hoitola

Viih­tyi­sä, rau­hoit­ta­va hoi­to­la sijait­see aivan Keu­ruun keskustassa.

Sisään tul­les­sa astu­taan pie­neen myy­mä­lään /oleskelutilaan jon­ka taka-osas­ta väli­sei­nän ja ver­hon erot­ta­ma­na löy­tyy hoi­to­huo­ne. Siis­teys ja puh­taus ovat luon­nol­li­ses­ti tär­keäs­sä roo­lis­sa viih­ty­vyy­den lisäksi. 

.  

Palvelut

Moo­din pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuu­lu­vat tun­nel­mal­li­set kas­vo­hoi­dot, var­ta­lo­hoi­dot, SPA ‑jal­ka­hoi­to, rip­sien ja kul­mien kes­to­vär­jäyk­set ja iho­kar­vo­jen pois­to soke­ril­la. Kevääl­lä 2020 uut­tuu­te­na pal­ve­lui­hin tuli myös VÄRIANALYYSI. Ana­lyy­sis­sä löy­däm­me juu­ri sinua par­hai­ten imar­te­le­vat väri­sä­vyt niin vat­teis­sa, mei­kis­sä kuin hiuk­sis­sa­kin. Mukaa­si saat laa­duk­kaan väri­kar­tan, min­kä avul­la sinun on help­po suun­na­ta ostoksille.
Jos siis olet hiu­kan hukas­sa sinul­le par­hai­ten sopi­vien sävy­jen ja tyy­lin kans­sa, voi­si tämä olla askel eteen­päin. Väria­na­lyy­si aut­taa sinua löy­tä­mään oman polkusi!
Uutuu­te­na pal­ve­lui­hin on tul­lut myös kos­meet­ti­nen Yin Your Skin Pro ‑GUASHA.
Minul­la oli kun­nia pääs­tä ensim­mäis­ten kos­me­to­lo­gien jou­kos­sa Suo­mes­sa kou­lut­tau­tu­maan tähän upe­aan tek­niik­kaan. Kou­lu­tuk­ses­ta vas­ta­si holis­ti­sen ihon­hoi­don asian­tun­ti­ja Kat­ja Kokko.
Kos­meet­ti­nen gua sha on yhdis­tel­mä perin­teis­tä gua shaa, side­ku­dos­hie­ron­taa ja lymfahierontaa.
Hoi­to vir­kis­tää ihon toi­min­to­ja, elä­vöit­tää, kiin­teyt­tää ja kir­kas­taa ihoa ja pois­taa tehok­kaas­ti turvotusta.
Hoi­to on kai­ken lisäk­si erit­täin ren­tout­ta­va ja sen vai­ku­tuk­set tun­tu­vat koko kehossa. 

Tuotteet

Moo­dil­la hoi­dot teh­dään Essen tuot­teil­la. Esse on Ecocert ‑ser­ti­fioi­tua luo­mu­kos­me­tiik­kaa ja se tar­jo­aa erit­täin tehok­kaan ja ennen kaik­kea mie­len­kiin­toi­sen ja nyky­ai­kai­sen työ­ka­lu­pa­kin sekä hoi­to­lal­le, että kuluttajalle.

Suo­lis­ton mik­ro­bio­mis­ta on puhut­tu pal­jon, mut­ta myös ihol­la on oman­sa. Mik­ro­bio­mi koos­tuu eri­lai­sis­ta bak­tee­reis­ta ja sil­lä on oma tär­keä teh­tä­vän­sä. Kun tasa­pai­no mik­ro­bio­mis­sa häi­riin­tyy syys­tä tai toi­ses­ta, saat­taa sii­tä seu­ra­ta iho-ongel­mia. Esse tukee tuot­teil­laan tätä ihon luon­tais­ta mik­ro­bi­kan­taa pro­bioo­teil­la, eli elä­vil­lä “hyvis” mik­ro­beil­la ja pre­bioo­teil­la, eli hyvien mik­ro­bien ravin­nol­la. Lisäk­si kaik­ki muut­kin raa­ka-aineet on valit­tu tuot­tei­siin niin, että ne tuke­vat ihon luon­tais­ta mik­ro­bi­kan­taa. Näin pyri­tään ihol­le anta­maan kaik­ki mah­dol­li­nen tuki, jot­ta se sel­viy­tyi­si mah­dol­li­sim­man hyvin omas­ta luon­nol­li­ses­ta teh­tä­väs­tään. Iho-ongel­mien lisäk­si Esse on teho­kas sar­ja myös ikään­ty­väl­le ihol­le. Ikään­ty­mi­sen mer­keil­tä ei voi vält­tyä, mut­ta hoi­det­tu, tasa­pai­noi­nen iho näyt­tää raik­kaal­ta ja heh­ku­val­ta myös ryppyineen. 🙂

Hoi­to­las­sa on myyn­nis­sä Essen tuot­tei­ta myös koti­hoi­toon. Muu­ta­mia meik­ki­tuot­tei­ta löy­tyy Boholta.

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut Moodille!

 Ps. syk­syl­lä 2022 aloi­tan opin­not eri­kois­kos­me­to­lo­gik­si, sekä aku­punk­tio­hoi­ta­jak­si. Tämä mer­kit­see siis sitä, että pal­ve­lut kehit­ty­vät jatkuvasti.